Add Comment > proponowane zmiany statutu PLBA

Niniejszy Statut jest próbą zmiany zasad obowiązujących w Towarzystwie Biblioteki Polskiej od roku 2002 i określającego nasze wzajemne stosunki na podstawie tzw. Robert’s Rules of Order. Jest to próba wprowadzenia zasady demokracji bezpośredniej, jako formy historycznie najlepiej znanej na terenach Polski przez bardzo długi i owocny okres czasów w jej dziejach. Oto moja propozycja poddana do publicznej dyskusji.


Proponowane zmiana #1
Rota przysięgi
“Wobec Boga wszechmogącego, na miłość ojczyzny mojej i przodków moich,
wobec członków Towarzystwa tu zgromadzonych,
uroczyście zaświadczam,
że dobrowolnie składam ślubowanie na członka Towarzystwa (Zarządu), przyrzekam przy
prawach Statutu Towarzystwa jak i Konstytucji Stanów Zjednoczonych wiernie stać,
przestrzegać i ich bronić, tak mi Panie Boże dopomóż”.

Obecny Statut

“Wobec Boga wszechmogącego, na miłość ojczyzny mojej i przodków moich, wobec
członków Towarzystwa zebranych w Domu Polskim, uroczyście zaświadczam, że
dobrowolnie składam ślubowanie na członka Towarzystwa (Zarządu), przyrzekam przy
konstytucji zarówno Towarzystwa jak I Stanów Zjednoczonych wiernie stać,
przestrzegać I bronić jego praw, tak mi Boże dopomóż, Amen”.

Uzasadnienie:
Artykuł 6 obecnego Statutu, treść przysięgi członków.

Niezgodność treści i formy. Towarzystwo Biblioteki Polskiej jako formę praw wewnętrznych posiada Status a nie Konstytucję.
Amen jest formą przyjętą przy zakończeniu modlitwy a nie przysięgi.

Proponowane zmiana #2

Artykuł 1: Przepisy Ogólne i cele Towarzystwa

Misją Towarzystwa jest organizowanie, promowanie i reprezentowanie Polonii Amerykańskiej.
Towarzystwo przyjeło nazwę:
Towarzystwo Biblioteki Polskiej w Portland, Oregon.
Towarzystwo jest koleżeńską organizacją społeczną opartą o zasady powszechności, równości i demokracji, o apartyjnym charakterze.
Celem Towarzystwa jest:
1. Rozbudzanie i krzewienie kultury polskiej
2. Propagowanie nauki języka polskiego.
3. Dążenie do reprezentowania wszystkich Polaków, bez względu na czas i miejsce urodzenia wobec instytucji rządowych w Ameryce.
4. Podtrzymywanie wśród członków poczucia więzów koleżeństwa, wzajemnego szacunku oraz pielęgnowania tradycji.
5. Pomaganie członkom w zaspakajaniu ich potrzeb kulturalnych.
6. Walczenie o zrównoważenie Polaków w prawach wizowwych z innymi mniejszościami w Stanach Zjednocznonych Ameryki.
7. Pomaganie członkom Polonii w trudnych sytuacjach życiowych jak również w kontakcie z przedstawicielami Rządu Polskiego w Ameryce.
8. Utrzymywanie łączności z krajem i Polonią na całym świecie dla zrozumienia i urzeczywistnienia powyższych celów.

Obecny Statut:

Artykuł 1: Przepisy Ogólne

Misją Towarzystwa jest organizowanie, rozwijanie I reprezentowanie tutejszej Poloni.
Towarzystwo nosi nazwę: Towarzystwo Biblioteki Polskiej w Portland, Oregon.
Angielska pełna nazwa brzmi: Polish Library Building Association. Angielskie
krótkie nazwy brzmią: “Polish Library Association” albo “Polish Association”.
Towarzystwo jest koleżeńską organizacją społeczną opartą o zasady powszechności,
równości I demokracji, o apartyjnym charakterze.
Celem Towarzystwa jest:
1. Rozbudzanie I krzewienie zamiłowania do książki polskiej, języka I kultury.
2. Propagowanie nauki języka polskiego.
3. Dążenie do zorganizowania wszystkich Polaków, bez względu na czas I miejsce
urodzenia.
4. Podtrzymywanie wśród członków więzów koleżeństwa oraz pielęgnowanie tradycji.
5. Pomaganie członkom w zdobywaniu odpowiednich warunków bytu I w
zaspakajaniu ich potrzeb kulturalnych.
6. Niesienie pomocy nowoprzybyłym rodakom w otrzymaniu obywatelstwa
amerykańskiego.
7. Pomaganie członkom niezdolnym do pracy, chorym, sierotom I wdowom.
8. Utrzymywanie łączności z krajem w zrozumieniu powyższych celów.


Uzasadnienie:
Artykuł 1 I 2 obecnego Statutu.
Uproszczenie i sprecyzowanie przepisów i celów Towarzystwa.
Podkreślenie istoty krzewienia kultury polskiej jako głównego celu Towarzystwa. Wyodrębienie istoty nauczania języka polskiego, jako podstawowej formy krzewienia kultury polskiej. Dokładne określenie wobec kogo i czego (istytucje rządowe w Ameryce) wobec których Towarzystwo reprezentuje swoich Członków. Podkreślenie roli walki polonii Amerykańskiej o prawa wizowe dla zrównoważenia jej roli z innymi mniejszościami tworzącymi naród Amerykański. Pokreślenie istoty Towarzystwa jako równoczesnego miejsca łączności z Polonią na całym świecie.


Proponowane zmiana #3

Artykuł 2: Członkowie

Członkowie dzielą się na: zwyczajnych, zasłużonych i honorowych.

Członkiem Zwyczajnym może być każda osoba polskiego pochodzenia, lub spokrewniona z osobą narodowości polskiej, po ukończeniu lat szesnastu, bez względu na przekonania polityczne i religijne.

Członkiem Zasłużonym zostaje osoba po 25 latach nieprzerwanej przynależności do Towarzystwa. Po otrzymaniu tego tytułu jest on zwolniony od opłat składek, posiada pełne prawa członkowskie i przywileje Towarzystwa.

Tytuł Członka Honorowego może być nadany członkowi Towarzystwa za kilkunastoletnią działalność na rzecz Towarzystwa. Tytuł ten również może być przyznany innym osobom fizycznym za wybitne zasługi dla Towarzystwa i środowiska polonijnego.

Znosi się instytucję Członka Dożywotniego.

Tytuł Członka Zasłużonego, Honorowego nadawany jest na wniesek Członka Towarzystwa i przez zatwierdzenie w głosowaniu wszystkich obecnych i uprawnionych do głosowania Członków na zebraniu Zarządu Towarzystwa.

Przyjacielem Towarzystwa moze zostac każda osoba. Przyjaciel Towarzystwa nie składa przysięgi i nie ma prawa wyborczego ale posiada prawo do korzystania z biblioteki i kawiarni Towarzystwa.
Prawa i obowiązki członków:

1. Członkowie mają czynne i bierne prawo wyborcze. Minimum wieku uprawniające do biernego prawa wyborczego wynosi 16 lat.
2. W przypadku członkostwa rodzinnego, dzieci mają prawo pozostania członkami Towarzystwa jako rodzina do lat 18 lub 25 o ile studiują i są na utrzymaniu rodziców.
3. Członek o stażu dłuższym niż jeden rok ma prawo do wynajmu sali Domu Polskiego po cenie zniżkowej o 50%. Zniżka ta przysługuje raz w roku.
4. Członowie Zarządu oraz osoby które w sposób czynny, poprzez przepracowanie 20 godzin na rzecz Towarzystwa, są upoważnione do opłat ulgowych na imprezy polonijne oraz inne, sponsorowane przez Towarzystwo, w wyskokości określonej przez Prezesa Towarzystwa.
5. Członek ma obowiązek przestrzegania postanowień statutu oraz uchwał i przepisów wydanych przez zarząd Towarzystwa.
6. Członek winien brać za punkt honoru czynne uczestniczenie we wszelkiego rodzaju pracach oraz przestrzegania zasad solidarności organizacyjnej oraz koleżeństwa w stosunkach między członkami.
7. Czlonek winien brać za punkt honoru roztaczanie pieczy nad majątkiem Towarzystwa.
8. Członek powinien regularnie opłacać składki członkowskie. Bez opłacenia składek Członek traci prawa wyborcze na dany rok.
9. W przypadku utraty członkostwa ponowne jego uzyskanie wymaga zgody Zarządu Towarzystwa.

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Utrata praw członkowskich

1. Członek, który działa na szkodę Towarzystwa zostaje wykluczony z Towarzystwa Biblioteki Polskiej.
2. Wszelkie decyzje o zastosowaniu kary orzeka Zarząd Towarzystwa na otwartym zebraniu.
3. Każdy członek ma prawo apelacji od decyzji Zarządu w przeciągu 30 dni od daty postanowienia. W powyższym przypadku musi się odbyć głosowanie otwarte wszystkich obecnych na zebraniu członków Towarzystwa celem odwołania decyzji Zarządu.

Obecny Statut

Artykuł 1: Przepisy Ogólne

Artykuł 2: Członkowie
Członkowie dzielą się na: zwyczajnych, zasłużonych, honorowych i dożywotnich.
Członkiem Zwyczajnym może być każda osoba polskiego pochodzenia, lub inna
spokrewniona z osobą narodowości polskiej, po ukończeniu lat szesnastu, bez względu
na przekonania polityczne i religijne.
Członkiem Zasłużonym zostaje osoba po 40 latach nieprzerwanej przynależności do
Towarzystwa. Po otrzymaniu tego tytułu jest on zwolniony od opłat składek, posiada
pełne prawa członkowskie i przywileje Towarzystwa.
Tytuł Członka Honorowego może być nadany członkowi Towarzystwa za
kilkunastoletnią działalność na rzecz Towarzystwa. Tytuł ten również może być przyznany
innym osobom fizycznym za wybitne zasługi dla Towarzystwa i środowiska polonijnego.
Członek honorowy jest zwolniony od składek i posiada pełne prawa członkowskie.
Członkiem Dożywotnim zostaje członek Towarzystwa za zgoda większości głosów
na zebraniu Towarzystwa po wpłaceniu jednorazowo obowiązującej składki dożywotniej
Towarzystwa.
Tytuł Członka Zasłużonego, Honorowego oraz Dożywotniego nadawany jest na walnym
zebraniu rocznym (wyborczym).
Przyjacielem Towarzystwa moze zostac kazda osoba. Przyjaciel Towarzystwa ma te
same prawa i obowiazki jak czlonek zwyczajny oprocz prawa wyborczego i obowiazku
skladania przysiegi.
Prawa członków:
1. Członkowie Towarzystwa mają pełne prawa.
2. Członkowie mają czynne i bierne prawo wyborcze. Minimum wieku uprawniające
do członkostwa i wyborów wynosi 16 lat. W przypadku członkostwa rodzinnego
dzieci pozostają członkami Towarzystwa do lat 18 lub 25, o ile studiują i są na
utrzymaniu rodziców.
3. Członkowie mają prawo uczestniczenia we wszystkich korzyściach wynikających z
realizacji celów Towarzystwa.
4. Członek o stażu dłuższym niż jeden rok ma prawo korzystać z sali Domu
Polskiego po cenie zniżkowej o 50%, uiszczając obowiązującą opłatę. Zniżka ta
przysługuje raz w roku.
5. Członkom Towarzystwa przysługuje 10% zniżki na imprezy organizowane przez
Towarzystwo.
Obowiązki członków:
1. Postępowanie zgodnie z zasadami etyki chrześcijańskiej i godności Polaka.
2. Przestrzeganie postanowień statutu, uchwał i przepisów wydanych przez
Towarzystwo.
3. Branie czynnego udziału we wszelkiego rodzaju pracach.
4. Przestrzeganie solidarności organizacyjnej i zasad koleżeństwa w stosunkach
między członkami.
5. Roztaczanie pieczy nad majątkiem Towarzystwa.
6. Płacenie regularnie składek członkowskich. Członkiem jest osoba, która była
zaprzysiężona i opłaciła składkę członkowską za dany rok fiskalny; rok ten
rozpoczyna się w dniu 1 grudnia i kończy się 30 listopada. Opłaty członkowskie na
rok następny uiszczane są najpóźniej w dniu walnego zebrania wyborczego w
grudniu. W przypadku utraty członkostwa ponowne jego uzyskanie wymaga zgody
członków Towarzystwa.
7. Szerzenie polskości w słowach i czynach.

Uzasadnienie:
Artykuł 1 obecnego Statutu.
Uproszczenie i sprecyzowanie statute Członka Towarzystwa. Zniesienie pozycji członka Dożywotniego jako formy nie mającej istotnego zadanie w formach demokratycznych a stanowiącą jedynie formę uzyskiwania dodatkowych dochodów przez Towarzystwo. Podnosi się rolę Członka Towarzystwa jako podmiotu działania w formie demokracji bezpośredniej, jako istotnego elementu w stanowieniu praw wewnętrznych Towarzystwa, poprzez głosowanie nad problemami Polonii, którymi Towarzystwo zajmuje się w czasie zebrań miesięcznych, które stają się władzą ustawodawczą Towarzystwa.
Forma organizacji Towarzystwa jest oparta o zasady demokracji bezpośredniej, które zastępuje formy określone przez Robert’s Rules of Orders jako formę obcą kulturze i tradycji polskiej. Forma demokracji bezpośredniej jest dumą historyczną w historii demokracji Polskiej (sejmiki i sejmy walne) i nie wymagają zastopienia ich formami obcymi. Podstawowa zasada “nic o nasz bez nas” powinna przyświecać naszej organizacji, jako forma kultywowania naszej tradycji.

Proponowane Zmiana #4

Artykuł 3: Organizacja

Niniejszy Statut Towarzystwa wraz ze wszystkimi poprawkami,
o ile takie zostaną prawomocnie przyjęte,
będzie zawsze uwidoczniony w sali Domu Polskiego.

Statut ten, przetłumaczony na język angielski, będzie stanowił dokument Towarzystwa dla celów urzędowych.

Statut jest narzędziem organizacji pracy Towarzystwa i może być zmieniony na wniosek członka Towarzystwa i przy głosowaniu przynajmniej 50% czynnych członków na każdym zebraniu Zarządu.

Gdyby nastąpiło rozwiązanie Towarzystwa Biblioteki
cały majątek Towarzystwa musi być przekazany do Związku
Narodowego Polskiego w Chicago, Illinois, Stany Zjednoczone Ameryki. Majątek Towarzystwa składa się z budynku Towarzystwa Biblioteki Polskiej, działki na której się znajduje jak i dóbr w nim zgromadzonych.

Obecny Statut

Artykuł 3: Organizacja

Niniejszy Statut Towarzystwa wraz ze wszystkimi poprawkami, o ile takie zostaną
prawomocnie przyjęte, będzie zawsze uwidoczniony w sali Domu Polskiego. Statut ten,
przetłumaczony na język angielski, będzie stanowił dokument Towarzystwa dla celów
urzędowych.
Statut nie może być zmieniany, względnie poprawiany lub odwołany jak tylko przez
oddanie głosów co najmniej 2/3 ilości wszystkich członków Towarzystwa na Walnym lub
Nadzwyczajnym Walnym Zebraniu Towarzystwa. Wszelkie zatem poprawki do
niniejszego Statutu, należy wnosić na piśmie w miesiącu październiku, tak aby na
zebraniu w listopadzie mogły być odczytane i z ewentualnymi poprawkami przyjęte i
zatwierdzone przez roczne walne zebranie w miesiącu grudniu.
Rozwiązanie Towarzystwa następuje w przypadku pozostania mniej niż pięciu czynnych
członków; "czynny" tj. który nie zalega w opłacaniu składek członkowskich. Przy
zaistnieniu takiej sytuacji cały majątek Towarzystwa musi być przekazany do Związku
Narodowego Polskiego w Chicago, Illinois, United States of America.
Majątek Towarzystwa
Na fundusz Towarzystwa składają się:
1. Opłaty członkowskie (wpisowe, miesięczne indywidualne i rodzinne, oraz
dożywotniego członkostwa) i darowizny.
2. Opłaty za wynajem sali,
3. Dochody z imprez,
4. Nieruchomości stanowiące własność Towarzystwa (Dom Polski z biblioteką).

Uzasadnienie:
Artykuł 3 obecnego Statutu
Określenie roli Statutu jako “narzędzia” potrzebnego do działalności Towarzystwa znoszącego dotychczasowe przepisy, w celu ułatwienia zarządzania Towarzystwem przez Członków poprzez zasady demokracji bezpośredniej jako tradycyjnej formy zarządzenia. Biurokratyczne formy stworzone w obecnym Statucie w trakcie ich kilkunastoletniej egzystencji ( od roku 2002) pokazały ich bezużyteczność i stworzyły problem egzystencji Towarzystwa poprzez zmniejszanie się ilości jego Członków. Jest to również lekcja historii demokracji Polskiej i jej form które są bliższe naszej kulturze.


Proponawane Zmiana #5

Artykuł 4: Zarząd

Zarząd Towarzystwa Biblioteki Polskiej składa się z Prezesa, Sekretarza Finansowego, Dyrektora Szkoły Polakiej i Sekretarza Protokółowego.
W skład Zarządu wchodzą osoby wybrane na wniosek Prezesa tworzące Komisję Kulturalną (3) i Komisję Remontowo-Budowlaną (3).
Powołany zostaje Konwent Seniorów, jako ciało doradcze dla Zarządu, mogące zaopiniować decyzje Zarządu.
Konwent Seniorów złożony jest z byłych Prezesów Towarzystwa i ma charakter ciała opiniadowczego.
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Powinności członków Zarządu:

• Wszyscy członkowie Zarządu zobowiązani są do obecności na otwartych zebraniach zarzadu zwoływanych przez Prezesa Towarzystwa przynajmniej raz w miesiącu.
• Proponowany dzień i czas zebrań powinien być uzgodniony przez członków Zarządu.
• Nieobecność nieusprawiedliwiona przez 2 kolejne zebrania jest podstawą do utraty praw członka Zarządu.

Prezes

• Prezes jako czołowa osobistość Towarzystwa swą powagą, roztropnością, umiejętnością, nadaje kierunek całokształtu prac,
czuwa aby cele i zadanianTowarzystwa były realizowane w pożądanym kierunku.
• Reprezentuje Towarzystwo zarówno wewnątrz jak i na zewnątrz.
• Przewodniczy zebraniom, podpisuje dokumenty i wszelkiego rodzaju pokwitowania pieniężne.
• Powołuje do życia Komisje Kultury i Remontowo-Budowlaną jako organa pomocnicze w zarządzaniu życiem i majątkiem Towarzystwa.
• W przypadku głosowań nie posiada prawa głosu,
jedynie w wypadku równej ilości głosów, Prezes ma głos decydujący.

• Funkcja Prezesa jest sprawowana przez okres 2 lat i może być sprawowana przez tę samą osobę tylko przez dwie kolejne tury.

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Sekretarz Finansowy

• Prowadzi księgi kasowe. Prowadzi dokładne zapisy rozchodów i przychodów.
• Na każdym zebraniu zarządu zdaje dokładne sprawozdanie.
• Zbiera składki członkowskie i prowadzi rejestr członków, co zobowiazuje go do określenia liczby członków na dany rok.
• Prowadzi bieżące operacje finansowe. Wraz z Prezesem figuruje na liście podpisów w banku, w którym deponuje i z którego pobiera pieniądze.
• Odpowiada z Prezesem za zabezpieczenie i przechowanie dokumentacji finansowej oraz papierów wartościowych Towarzystwa.
• W przypadku rezygnacji ze stanowiska, Sekretarza Finansowego powołuje Prezes, za zgodą Członków Towarzystwa.

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Direktor Szkoły Polskiej

• Jest wybierany w wyborach powszechnych przez Członków Towarzystwa na okres 2 lat.
• Organizuje prace Szkoły Polskiej poprzez:
1. Organizowanie naboru uczniów i nauczycieli na każdy rok szkolny trwający od miesiąca października do maja.
2. Zorganizowanie programu Szkoły Polskiej wraz z nauczycielami w zależności od jej przekroju wiekowego i znajomości języka polskiego.
3. Powołanie Komitetu Rodzicielskiego jako ciała pomocniczego do organizowania zajęć Szkoły Polskiej.

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Sekretarz Protokółowy

• Prowadzi protokoły zebrań w języku polskim.
• Protokoły z zebrania powinny być dostępne dla zainteresowanych Członków Towarzystwa na tydzień przed datą kolejnego zebrania w formie sprawozdania przesłanego na addres internetowy osobom zainteresowanego.
• Zainteresowany Członek Towarzystwa jest zobowiązany do poinformaowania o jego chęci otrzymania sprawozdania.
• Sprawozdanie jest automatycznie przesyłane członkom Zarządu.

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Komisja Kulturalna
• Powołana na wniosek Prezesa, składająca się z trzech osób, organizuje wydarzenia kulturalne celem szerzenia kultury polskiej wsród Polonii i obywateli Amerykańskich.

• Organizują i administrują pracą biblioteki. Sprawują należytą opiekę nad księgozbiorem, prowadzą przejrzysty jego wykaz, dokładną ewidencję wypożyczonych książek i DVD, dbają o ich dobry stan, organizują dyżury w bibliotece.
• Wzbogacają zbiór książek i DVD o różnorodne nowości wydawnicze w języku polskim.
• Osoby te maja wszystkie prawa i obowiązki Członków Zarządu.


!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Komisja Remontowo-Budowlana
• Powoływana na wniosek Prezesa, składająca się z trzech osób, dbająca o majątek Towarzystwa poprzez organizowanie niezbędnych usprawnień i remontów.
• Osoby te maja wszystkie prawa i obowiązki Członków Zarządu.

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Konwent Seniorów

• Składa się aktywnych Członków, byłych Prezesów Towarzystwa i jest powoływana jako ciało opiniodawcze do którego mogą odwoływać się Członkowie Towarzystwa w celu zasięgnięcia porady lub krytyki prac Zarządu.
• Zarząd zobowiązany jest odpowiadać na pytania Konwentu jak najszybciej, nie później jednak niż do czasu najbliższego zebrania Zarządu.


Obecny Statut

Artykuł 4: Zarząd

Prezes, Wiceprezes Administracyjny, Wiceprezes do Spraw Kulturalnych, Sekretarz
Finansowy, Sekretarz Korespondecyjny, Sekretarz Protokółowy, Kasjer, Dyrekcja w
składzie 5 członków, Rada Nadzorcza w składzie 3 członków,Bibliotekarz, Gospodarz
budynku, Chorąży.

Powinności członków Zarządu:

Prezes
Prezes jako czołowa osobistość Towarzystwa swą powagą, roztropnością,
umiejętnością, nadaje kierunek całokształtu prac, czuwa aby cele i zadania
Towarzystwa były realizowane w pożądanym kierunku.
Reprezentuje Towarzystwo zarówno wewnątrz jak i na zewnątrz. Przewodniczy
zebraniom, podpisuje dokumenty i wszelkiego rodzaju pokwitowania pieniężne.
Uczestniczy w zebraniach różnych komitetów. Jako przewodniczący zebrania nie ma
prawa wygłaszania dłuższych przemówień w różnych dyskusjach i wnioskach. Może
natomiast zdać swoje przewodnictwo w ręce Wiceprezesa, aby następnie z sali mógł
zabierać głos w odpowiednich dyskusjach.
Nie posiada również prawa głosowania, jedynie w wypadku równej ilości głosów
Prezes ma głos decydujący. Prezes jest zobowiązany do oddania przewodnictwa
zebrania każdemu wiceprezesowi co najmniej raz w roku. Funkcja Prezesa nie może
być sprawowana przez tą samą osobę dłużej niż przez 3 kolejne lata.

Wiceprezes Administracyjny, Wiceprezes do Spraw Kulturalnych

Wiceprezesi winni pomagać Prezesowi w jego poczynaniach, a w razie nieobecności
prezesa objąć jego przewodnictwo Wiceprezes Administracyjny jest automatycznie
przewodniczącym Dyrekcji.

Sekretarz Finansowy

Prowadzi księgi kasowe. Nie może sprawować funkcji kasjera i nie ma prawa
podpisywania czeków. Prowadzi dokładne zapisy rozchodów i przychodów. Wszelkie
rachunki winien przyjmować z podpisem Prezesa i Kasjera. Na każdym miesięcznym
zebraniu zdaje dokładne sprawozdanie.
Po jednym roku prowadzenia ksiąg kasowych książki te, na zlecenie Dyrekcji,
podlegają kontroli przez specjalistę księgowego z poza Zarządu. Po przyjęciu wyników
kontroli przez Dyrekcje i Prezesa oraz zatwierdzeniu przez Radę Nadzorczą księgi
kasowe z podpisami Prezesa i Sekretarza Finansowego przechowywane są w
specjalnie na to sporządzonej kasie pancernej, której klucze przechowuje Prezes i

Kasjer

Zbiera składki członkowskie i prowadzi rejestr członków. Prowadzi bieżące operacje
finansowe. Wraz z Prezesem i Wiceprezesem figuruje na liście podpisów w banku, w
którym deponuje i z którego pobiera pieniądze.
Opisane i udokumentowane rachunki z kopią czeków podpisanych przez Prezesa i
Kasjera przekazuje comiesięcznie do Sekretarza Finansowego. Odpowiada z
Prezesem za zabezpieczenie i przechowanie dokumentacji finansowej oraz papierów
wartościowych Towarzystwa.

Sekretarz Korespondecyjny

Prowadzi listę wszystkich członków i ich adresy. Sekretarz prowadzi również
korespondencję Towarzystwa.

Sekretarz Protokółowy

Prowadzi protokoły zebrań w języku polskim lub angielskim. Protokoły z zebrania
powinny być dostępne w siedzibie Biblioteki na tydzień przed datą kolejnego zebrania.

Dyrekcja

Nad całością majątku i gospodarki Towarzystwa czuwa Dyrekcja. Dyrekcja ustala i
realizuje plan i roczny budżet działalności Towarzystwa. Dyrekcja powołuje biegłego
księgowego (audytor) lub zespół kontrolny do corocznej kontroli ksiąg kasowych
Towarzystwa. Wyniki kontroli są przedstawiane Dyrekcji i Prezesowi, a następnie
przekazywane do zatwierdzenia przez Radę Nadzorczą. Członkowie Dyrekcji w
składzie pięciu osób wybierani są na przeciąg dwóch lat.

Rada Nadzorcza

Sprawdza zgodność działalności Towarzystwa ze Statutem. Sprawdza realizacje planu i
budżetu rocznego Towarzystwa. Doraźnie kontroluje księgi kasowe i operacje
finansowe. Zatwierdza wyniki corocznej kontroli finansowej. Łącznie z Dyrekcją
kontroluje i zatwierdza wnioski.
Rada Nadzorcza sprawuje funkcję Sądu Koleżeńskiego. Rozpatruje ona sprawy o
naruszenie przez członków któregokolwiek z obowiązków określonych w art. 2. Sąd
Koleżeński może stosować następujące sankcje (kary):
1. upomnienie
2. naganę
3. okresowe zawieszenie w prawach członkowskich
4. wykluczenie z Towarzystwa.
Członkowie Rady Nadzorczej w składzie trzech osób wybierani są na przeciąg dwóch
lat.

Bibliotekarz

Organizuje i administruje pracą biblioteki. Sprawuje należytą opiekę nad
księgozbiorem, prowadzi przejrzysty jego wykaz, dokładną ewidencję wypożyczonych
książek i dba o ich dobry stan. Wzbogaca księgozbiór o różnorodne nowości
wydawnicze w języku polskim.

Gospodarz budynku

Prowadzi dokładny spis inwentarza całego budynku. Roztacza pieczołowitą opiekę nad
całością majątku Towarzystwa. Wydzierżawia salę i utrzymuje w należytej czystości
całość budynku. Gospodarz przedstawia kwity zarówno rozchodowe i przychodowe do
zatwierdzenia przez Prezesa. Prowadzi również ewidencję swych rozchodów i
przychodów. Zdaje sprawozdanie na każdym zebraniu miesięcznym. Wysokość jego
wynagrodzenia zależy od uchwały walnego rocznego zebrania. Zarzad ma prawo zlecic
odrebnie innej osobie anizeli Gospodarz Budynku sprawy wynajmowania budynku za
odrebnym wynagrodzeniem.

Chorąży

Obowiązkiem Chorążego jest staranna opieka nad sztandarami, odpowiednie
rozmieszczanie tychże na różnych uroczystościach, utrzymywanie należytego porządku
na uroczystościach zebraniach, przyjmowanie i przedstawianie gości.

Urzędnik, który opuści kolejne trzy miesięczne zebrania, automatycznie jest zwolniony z
tego urzędu (chyba, że jest usprawiedliwiony). Jego następcę należy wybrać na
najbliższym zebraniu.


Uzasadnienie:
Artykuł 4 obecnego Statutu
Zmiejszenie liczby członków zarządu wybieralnego przez ogólne zgromadzenie, z jednoczesnym wprowadzeniem większej ilości członków w formie dwóch grup roboczych, Komisji Kulturalno-Oświatowej i komisji Remontowo-Budowlanej dla uelastycznieniu organizacji pracy Towarzystwa. Osoby te były by koordynatorami prac I zajęć Towarzystwa lub tworzyły by ciało pomocnicze w tej działalności dla pozostałych Członków Towarzystwa.
Podniesienie rangi Dyrektora Szkoły Polskiej i wprowadzenie go do Zarządu Towarzystwa w celu realizacji przez organizację szczytnej idei krzewienia i pomocy w nauczaniu języka polskiego, jako jednego z najważniejszych celów istnienia Towarzystwa Biblioteki Polskiej.
Zlikwidowanie pozycji:
vice-prezesów (przejęcie ich funkcji przez Komisje Kulturalno-Oświatową i Remontowo-Budowlaną), kasjer (przejęcie jego funkcji przez seretarza finansowego), sekretarza korespondencyjnego (przejecie jego funkcji jak powyżej), Dyrekcji ( przejęcie jej funkcji przez Konwent Seniorów), Rady Nadzorczej (przejęcie jej funkcji przez wszystkich członków Towarzystwa poprzez zebrania miesięczne), Bibliotekarza (przejęcie tej funkcji przez Komisję Kulturalno-Oświatową), Gospodarza Budynku (przejęcie jego funkcji przez osobę zatrudnioną na podstawie umowy o pracę z Zarządem) i Chorążego.
Ścisłe określenie dyscypliny członków zarządu i podniesienie ich rangi jako najbardziej aktywnych Członków Towarzystwa.
Wprowadzenie 2-letniej kadencji Prezesa Towarzystwa z możliwością tylko dwukrotnej możliwości pełnienia tej funkcji, celem umożliwienia osobie na tej pozycji pełnej realizacji celów założonych przez Towarzystwo i jego Zarząd z jednoczesną możliwością dobrania przez tę osobę członków Towarzystwa (obie Komisje) w celu organizowania jego życia i działalności, na przestrzeni określonego czasu (trwania tej kadencji). Jest to forma prezydencka przyjęta przez takie demokracje jak np. Stany Zjednoczone, których forma sprawdziła się w pełni w jej działaniu a jednocześnie nie przekraczała form utrfalonych przez demokrację ( nie dopuszcza do autokracji).

Proponowane Zmiana #6

Artykuł 5: Zebrania

Zebrania dzielą się na:
• Zebrania Zarządu
• Zebranie Wyborcze
• Zebrania Zarządu odbywają się raz w miesiącu w terminie ustalonym przez Zarząd Towarzystwa.
• Zebrania są otwarte dla wszystkich.
• Członkowie Towarzystwa mają prawo głosowania.
• Zebranie prowadzi Prezes Towarzystwa lub osoba przez niego upoważniona. Zebranie powinno zajmować się wszystkimi sprawami bieżącymi Polonii.
• Członkowie Towarzystwa mają prawo zgłaszania problemów przed zebraniem Zarządu do Prezesa Towarzystwa.

• Zebranie Wyborcze do Zarządu Towarzystwa odbywa się co dwa lata celem wybrania Prezesa Towarzystwa, Sekretarza Finansowego, Bibliotekarza, Dyrektora Szkoły Polakiej i Sekretarza Protokółowego.

Obecny Statut
Artykuł 5: Zebrania

Zebrania Towarzystwa dzielą się na zwyczajne, walne roczne i nadzwyczajne walne.
Zebrania zwyczajne odbywają się raz w miesiącu w terminach ustalonych przez Zarząd
Towarzystwa. Walne zebranie roczne odbywa się w miesiącu grudniu. Nadzwyczajne
walne zebrania zwoływane są przez Prezesa na wniosek Prezesa wraz z Dyrekcją i
Radą Nadzorczą lub na żądanie co najmniej połowy członków Towarzystwa.
W sprawach wymagających natychmiastowego załatwienia Prezes zwołuje zebranie
całego Zarządu.
Obrady winny być prowadzone według zasad Robertsa w języku polskim, bądź
angielskim i tłumaczone na drugi język, jeśli zaistnieje taka potrzeba. Dla ważności
zebrania ustala się następujące wielkości wymaganego quorum (wymaganej ilości
członków na zebraniu):
1. zebrania zwyczajne - 10% ilości członków.
2. zebrania nadzwyczajne walne - 50% ilości członków plus 1.
3. walne zebranie wyborcze (roczne) - 2/3 ilości członków.
W przypadku wyborów z uwzględnieniem "absentee ballots" (ważnych głosów osób
nieobecnych) takie osoby nieobecne wliczane są do quorum.
Porządek zebrania:
1. otwarcie zebrania,
2. sprawdzenie listy urzędników oraz quorum zebrania,
3. zapoznanie się z protokółami z poprzedniego zebrania przedstawionymi członkom
w formie pisemnej i ich przyjęcie,
4. odczytanie korespondencji,
5. sprawozdanie Gospodarza budynku,
6. sprawozdanie Sekretarza Finansowego,
7. sprawozdanie Bibliotekarza,
8. sprawozdanie komitetów,
9. dyskusja nad sprawozdaniami i głosowanie nad ich przyjęciem,
10. przyjmowanie nowych członków,
11. sprawy niedokończone,
12. nowe sprawy,
13. zakończenie zebrania.
Dla uproszczenia procedury i zmniejszenia czasu trwania zebrania protokóły, w miarę
możliwości, będą rozsyłane elektronicznie do członków Zarządu celem złożenia uwag
oraz po ich przyjęciu na następnym zebraniu będą przekazane przez Sekretarzy do
Bibliotekarza celem zamieszczenia w księdze protokółów dostępnej wszystkim
członkom.

Uzasadnienie:
Artykuł 5 obecnego Statutu.
Znosi się formę prowadzenia zebrań określoną przez Robert’s Rules of Order jako formę nie tylko obcą kulturowo ale również nie sprawdzoną przez lata jako pomocną w prowadzeniu organizacji mniejszości narodowej.
Podnosi się rangę zebrań miesięcznych do formy ciała ustawodawczego i opiniodawczego jako formy deomokracji bezpośredniej. Członkowie Towarzystwa mają w ten sposób możliwość odziaływania i kontrolowania wszystkich spraw związanych z życiem zarówno Towarzystwa jak i Polonii.
Poprzez zniesiene tzw. quorum podnosi się rangę zebrań do przywileju a nie obowiązku.
Wprowadza się dwuletni okres kadencyjny dla Zarządu Towarzystwa i podobnego organizowania tzw. zebrań wyborczych.


Proponowane Zmiana #7

Artykuł 6: Wybory

• Wybory Zarządu Towarzystwa powinny odbyć się w miesiącu grudniu lub terminie wyznaczonym przez Zarząd.
• Wybory odbywają się co dwa lata.
• Wyboru można dokonać w sposób bezpośredni w dniu wyborów lub przez “absentee ballot” przesłanych na ręce Komisji Wyborczej do dnia wyborów.
• Kandydaci do Zarządu powinni posiadać pewne wyrobienie społeczne i cieszyć się dobra opinią wśród Polonii.
• Kandydat na Prezesa powinien posiadać obywatelstwo Stanów Zjednoczonych.

Procedura Wyborcza

1. Wybory przeprowadzane są przez Komisję Wyborczą, która w składzie minimum 3 osób winna być powołana i zatwierdzona na zebraniu Towarzystwa nie później niż w październiku roku wyborczego przez zebranie Towarzystwa.
2. Wszystkie osoby figurujące na liście zatwierdzonej przez Komisję Członkowską (powołaną również przez zebranie Towarzystwa, osób nie biorących udziału w formie czynnej w wyborach) i przekazanej do Komisji Wyborczej są uprawnione do głosowania.
3. Wszystkie kandydatury do władz Towarzystwa powinny być zgłoszone do Komisji Wyborczej nie później niż na zebraniu w listopadzie i ogłoszone nie później niż 3 tygodnie przed datą wyborów.
4. Dopuszcza się wybory z użyciem "absentee ballots" (ważnych głosów osób nieobecnych).
5. Wyłącznie oficjalnie opublikowane przez Komisję Wyborczą dokumenty wyborcze (absentee ballots) będą akceptowane podczas wyborów.
6. Pełna lista kandydatów do Zarządu Towarzystwa będzie zamieszczona w dokumentach wyborczych dla osób nieobecnych (absentee ballots).
7. Dokumenty wyborcze dla osób nieobecnych (absentee ballots) będą dostępne dla zainteresowanych w siedzibie Biblioteki w niedziele przedwyborcze określone przez Komisję Wyborczą. Również będzie je można otrzymać od członków Komisji Wyborczej na życzenie osób zainteresowanych. Osoba zainteresowana potwierdza swym podpisem odbiór dokumentów wyborczych.
8. Dokumenty wyborcze dla osób nieobecnych (absentee ballots), muszą być zwrócone przez zainteresowanych do Komisji Wyborczej w zaklejonych i podpisanych kopertach nie później niż przed rozpoczęciem wyborów. Autentyczność tych dokumentów (absentee ballots) będzie stwierdzona przez Komisję Wyborczą przez porównanie podpisów osoby odbierającej i zwracającej dokument wyborczy.
9. Wypełnione dokumenty wyborcze dla osób nieobecnych (absentee ballots) mogą być zwrócone pocztą na adres: PLBA – Election Committee, Polish Library Building Association, 3832 N. Interstate Avenue, Portland, OR 97227.
10. Nie dopuszcza się głosowania z zastosowaniem tzw. pełnomocnictwa (proxy).
11. Dla zachowania powagi wyborów nie dopuszcza się zgłaszania kandydatur do władz Towarzystwa w dniu wyborów.
12. Wszelkie sporne sprawy w dniu wyborów rozstrzyga Konwent Seniorów.

Obecny Statut

Artykuł 6: Wybory

Wybory Zarządu Towarzystwa na jednoroczną kadencję odbywają się na walnym
zebraniu w miesiącu grudniu. Przed wyborami każdy członek winien się zarejestrować i
sprawdzić swą obecność na liście Komisji Wyborczej.
Kwalifikacje kandydatów
Kandydat na urząd powinien należeć do Towarzystwa przynajmniej jeden rok.
Kandydaci na członków Zarządu winni posiadać pewne wyrobienie społeczne i dobrą
opinię zarówno w Towarzystwie jak i na zewnątrz. Kandydaci na Prezesa i Wiceprezesa
winni posiadać obywatelstwo Stanów Zjednoczonych.
Procedura wyborcza
1. Wybory przeprowadzane są przez Komisję Wyborczą, która w składzie minimum 3
osób winna być powołana i zatwierdzona na zebraniu Towarzystwa nie później niż
w październiku.
2. Wszystkie osoby figurujące na liście zatwierdzonej przez Komisję Członkowską i
przekazanej do Komisji Wyborczej są uprawnione do głosowania.
3. Wszystkie kandydatury do władz Towarzystwa powinny być zgłoszone do Komisji
Wyborczej nie później niż na zebraniu w listopadzie i ogłoszone nie później niż 3
tygodnie przed datą wyborów.
4. Dopuszcza się wybory z użyciem "absentee ballots" (ważnych głosów osób
nieobecnych).
5. Wyłącznie oficjalnie opublikowane przez Komisję Wyborczą dokumenty wyborcze
(absentee ballots) będą akceptowane podczas wyborów.
6. Pełna lista kandydatów do władz Towarzystwa będzie zamieszczona w
dokumentach wyborczych dla osób nieobecnych (absentee ballots).
7. Dokumenty wyborcze dla osób nieobecnych (absentee ballots) będą dostępne dla
zainteresowanych w siedzibie Biblioteki w niedziele przedwyborcze określone
przez Komisję Wyborczą. Również będzie je można otrzymać od członków Komisji
Wyborczej na życzenie osób zainteresowanych. Osoba zainteresowana
potwierdza swym podpisem odbiór dokumentów wyborczych.
8. Dokumenty wyborcze dla osób nieobecnych (absentee ballots), muszą być
zwrócone przez zainteresowanych do Komisji Wyborczej w zaklejonych i
podpisanych kopertach nie później niż przed rozpoczęciem wyborów.
Autentyczność tych dokumentów (absentee ballots) będzie stwierdzona przez
Komisję Wyborczą przez porównanie podpisów osoby odbierającej i zwracającej
dokument wyborczy.
9. Wypełnione dokumenty wyborcze dla osób nieobecnych (absentee ballots) mogą
być zwrócone pocztą na adres: PLBA – Election Committee, Polish Library
Building Association, 3832 N. Interstate Avenue, Portland, OR 97227.
10. Nie dopuszcza się głosowania z zastosowaniem tzw. pełnomocnictwa (proxy).
11. Dla zachowania powagi wyborów nie dopuszcza się zgłaszania kandydatur do
władz Towarzystwa w dniu wyborów.
12. Wszelkie sporne sprawy w dniu wyborów rozstrzyga Rada Nadzorcza.
13. Dwoje czlonków tej samej rodziny (maz/zona, matka/syn lub córka, ojciec/syn lub
córka, siostra/brat) nie powinno dzialac w tym samym roku na stanowiskach
Prezesa, Vice-prezesa, byc czlonkiem Rady Dyrektorów lub Rady Nadzorczej.

Uzasadnienie:
Artykuł 6 obecnego Statutu.
Najistotniejszą zmianą jest wprowadzenie wyborów w systemie dwuletnim.
Znosi się obowiązkowy okres przynależności do Towarzystwa, przedładając istotę wyrobinia społecznego i dobrej opinii, ponad to jak długo działa się w szeregach Towarzystwa.
Komisje Członkowska i Wyborcza są powoływane przez i w trakcie zebrania członkowskiego w miesiącu październiku roku wyborczego.
Nad całością i prawidłowością czuwa Konwent Seniorów, jako ciało o najwyższym wyrobieniu społecznym.

November 5, 2015 | Unregistered CommenterPLBA