Prawa i obowiązki rodzicow

 1. W dniu zapisania dziecka do Szkoły Polskiej, rodzice zobowiązani są wnieść opłatę za cały rok szkolny w wysokosci $160.00 dolarów ($120.00 na PCEP i $40.00 na PLBA) lub 80 dolarów za pól roku ($60.00 na PCEP i $40.00 na PLBA).
 2. Rodzice powinni punktualnie przyprowadzać dziecko (dzieci) na zajęcia szkolne o godz. 9:00 i odbierać po zajęciach o godz. 12:30 lub po zajęciach dodatkowych (patrz Plan Imprez na rok 2016/2017).
 3. Rodzice zobowiązani są do poinformowania nauczyciela prowadzącego i/lub dyrektora szkoły o nieobecności dziecka.
 4. Rodzice zobowiązani są do wypełnienia upoważnienia lub telefonicznego kontaktu z wychowawca lub z dyrektorem w przypadku, kiedy nie mogą osobiście odebrać dziecka ze szkoły.
 5. Rodzice maja obowiązek pomóc dzieciom w odrabianiu zadanej pracy domowej.
 6. Rodzice zobowiązani są do zapisania się na dyżur sprzątania pomieszczeń w Białym Domku lub sali w Domu Polskim. Zapisany rodzic musi znaleźć zastępstwo sam, gdy z nieprzewidzianych powodów nie będzie mógł w wybranym dniu stawić się w szkole i skontaktować się z dyrekcja w celu zawiadomienia o zmianie.
 7. Podczas dyżuru rodzice są zobowiązani do: 
  · Sprzątnięcia pomieszczeń klasowych, korytarzy, łazienki. 
  · Wyniesienia śmieci z klas. 
  · Odkurzenia pomieszczeń klasowych.
 8. Rodzice są zobowiązani wziąć udział w organizowaniu imprez szkolnych ( patrz Plan Imprez na rok 2014/2015) i przynieść przynajmniej jedną rzecz na cichą aukcję.
 9. Rodzice proszeni są o pomoc przy organizacji „Wioski Dziecięcej” i Stoiska Szkoły Polskiej podczas festiwalu.
 10. Rodzice maja prawo kontaktowania się z nauczycielem w celu uzyskania informacji dotyczących przerabianego przez dziecko materiału lub wyjaśnienia wynikłych watpliwosci.
 11. Rodzice maja prawo dostępu do informacji dotyczących finansowego i dydaktycznego prowadzenia szkoły.
 12. Rodzice maja prawo zwracania sie do nauczycieli i Dyrektora Szkoły z wnioskami oraz opiniami dotyczącymi wszystkich spraw szkoły.

Prawa i obowiązki uczniów

 1. Uczeń Szkoły Polskiej wymagany jest do okazywania odpowiedniego szacunku do nauczycieli i osób dorosłych. Zaleca się stosowanie zwrotów: pan/pani lub wujek/ciocia.
 2. Zobowiązany jest do odpowiedniego zachowania się podczas: zajęć szkolnych, imprez towarzyszących oraz przy przechodzeniu przez ulicę (Biały Domek - Dom Polski).
 3. Skreślenie z listy ucznia Szkoły Polskiej może nastąpić gdy nie przestrzega Praw i Obowiazkow Ucznia oraz nie uczeszcza na zajecia Szkoly Polskiej.
 4. Uczeń ma prawo do poznawania mowy, kultury i polskiej tradycji.
 5. Może bezpłatnie korzystać ze zbiorów bibliotecznych Polskiego Towarzystwa Bibliotecznego.
 6. Ma prawo uczestniczenia w imprezach dodatkowych czy konkursach organizowanych podczas roku szkolnego.
 7. Ma zaszczyt propagować polska kulturę i Szkole Polska biorąc udział w różnorakich występach na terenie szkoły lub na zewnątrz.

Regulamin nauczyciela

 1. Nauczyciel jest osobą, która posiada odpowiednie kwalifikacje do przekazania wiedzy o języku polskim i polskiej kultury młodemu pokoleniu w Szkole Polskiej.
 2. Nauczyciel podejmując się tej ważnej funkcji zobowiązany jest do:
  • Przestudiowania lub przygotowania programu ramowego dla swojej klasy i jego sumiennego wykonania w oparciu o dostępne mu podręczniki
  • Szczegółowego prowadzenia dziennika szkolnego.
  • Przeprowadzenia odpowiednich egzaminów i wystawienia sprawiedliwej oceny na podstawie stopnia zaawansowania i pilności ucznia.
  • Ponoszenia pełnej odpowiedzialności za swoją klasę w czasie zajęć, podczas przerw oraz imprez szkolnych
  • Utrzymania dyscypliny i porządku w klasie.
  • Udziału w przygotowaniu imprez szkolnych oraz do udziału w zebraniach i konferencjach nauczycielskich.
  • Ścisłej współpracy z dyrektorem, całym gronem nauczycielskim i utrzymania kontaktu z rodzicami.
 3. Ze względu na ograniczony czas, każda lekcja musi być odpowiednio przygotowana i przekazana uczniom.
 4. Nauczyciel jest bezpośrednio podporządkowany dyrektorowi szkoły, bez jego zgody nie może robić żadnych zmian w programie.
 5. Dyrektor i Komitet Rodzicielski ma prawo w decydowaniu odnośnie spraw administracyjnych i o doborze kadry nauczycielskiej.